Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HWLINKED

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Vriend van HWLinked waarop HWLinked deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van een Vriend van HWLinked wordt van de hand gewezen.

Artikel 2: Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen HWLinked en de Vriend van HWLinked wordt aangegaan voor een kalenderjaar, startend vanaf de eerste dag van het nieuwe jaar (1) jaar met automatisch een verlenging van telkens een (1) jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst aan het einde van het contractjaar opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden voor de afloop van het jaar.
 2. Opzegging van Vriend van HWLinked dient schriftelijk te gebeuren via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 3. De in een voorstel vermelde prijzen van Vriend van HWLinked zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 3: Uitvoeringstermijnen;

 1. De Vriend van HWLinked draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HWLinked aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Vriend van redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en correct aan HWLinked worden verstrekt.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan is HWLinked gerechtigd tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 3. HWLinked is bevoegd om bij het organiseren van een HWLinked Netwerk Event de HWLinked pakketten aan te passen, die noodzakelijk zijn voor het kunnen organiseren van dergelijk evenement.

Artikel 4: Overmacht

 1. HWLinked is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Vriend van HWLinked indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HWLinked geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HWLinked niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 5: Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de Vriend van HWLinked in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de betreffende Vriend van HWLinked van rechtswege in verzuim. De Vriend van HWLinked is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
 3. Indien de Vriend van HWLinked in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening.

Artikel 6: Klachten/gebreken

 1. De door HWLinked te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. Eventuele klachten/gebreken over een HWLinked-dienst dienen binnen vijf werkdagen na constatering van de klacht aan HWLinked kenbaar gemaakt te worden via het postadres p/a W. Vrijlandstraat 24, 3262 GN te Oud-Beijerland. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat HWLinked in staat is adequaat te reageren. De Vriend van HWLinked dient HWLinked in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien de Vriend van HWLinked tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Vriend van HWLinked geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal HWLinked de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn herstellen.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan integraal voor rekening van Vriend van HWLinked.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. HWLinked is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HWLinked is uitgegaan van door of namens de Vriend van HWLinked verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Indien HWLinked aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is aansprakelijkheid van HWLinked beperkt tot maximaal de factuurwaarde van order, althans tot dat gedeelte van de order waarop aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van HWLinked is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. HWLinked is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HWLinked partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen bij geschil eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn inzichtelijk via de website www.hwlinked.nl
 2. Van toepassing is steeds de gedeponeerde versie 1 die met bewijs is geplaatst op 1 september 2012 op de website van HWLinked.